STRACHEY, Henry
STRACHEY, Henry
 
 
Sir Edward Strachey
1500